Oldtimer of klassieker inschrijven 2009

Share We leven in een wereld vol regeltjes. Aan de basis van die regels liggen meestal heel logische denkwijzen maar soms zijn die voor een leek niet meteen duidelijk. Wat achter de verstrengde regels schuilgaat betreft de identiteitspapieren die nodig zijn voor het inschrijven van een motor is niet moeilijk te bevroeden. De handel in gestolen motoren inperken, het van de baan weren van exotische constructies, kortom het zodanig verstrengen van de regels dat de achterpoortjes bijna hermetisch gesloten worden en alleen "reguliere" motoren de baan op kunnen; het sluit allemaal naadloos bij het hedendaagse tijdsbeeld aan.
Voor wie het nog niet wist: wie de dag van vandaag een tweedehandse motorfiets in het verkeer wil brengen moet zowel in het bezit zijn van het gelijkvormigheidsattest als het laatste inschrijvingsbewijs van de motor. Dat is op Europees niveau vastgelegd. Met andere woorden moet de motor officieel geïdentificeerd kunnen worden via het inschrijvingsbewijs en moet de identiteit van de voorgaande eigenaar onomstotelijk bewezen kunnen worden. Op zich is dat geen probleem bij recente motoren maar voor klassiekers en oldtimers ligt dat anders. Motoren die al in jaren niet meer gebruikt zijn en soms in die periode ettelijke keren van eigenaar zijn veranderd zonder bereden te worden zijn maar zelden voorzien van deze twee broodnodige bewijsstukken. In de meeste gevallen mag je al blij zijn als één van de twee bewijsstukken voorhanden zijn. Wat de oplossing is voor dit probleem is geen wijd verspreide materie, dus doken we in deze problematiek teneinde een poging te wagen heel wat klassieke motorfietsen en oldtimers te redden van complete ontmanteling of erger, van de schroothoop…
Op de website van de Belgische Federatie voor Oude Voertuigen vonden we een artikel dat met de verontrustende titel "Verlies van boorddocumenten; Voertuigen zonder documenten: laat ze staan" al meteen niet veel goeds voorspelde. De hierna volgende tekst is het complete artikel waarna we verder gaan met het verslag van onze eigen ervaringen want we hebben natuurlijk één en ander in de praktijk uitgetest. VOERTUIGEN ZONDER DOCUMENTEN : LAAT ZE STAAN Sinds 1 juni 2004 past België de Europese Richtlijn van 1999 toe betreffende de inschrijvingen van voertuigen. Ze heeft er 5 jaar mee gewacht (wettelijke en maximale termijn) alvorens deze toe te passen. Maar, wat is er veranderd? Ingevolge de toepassing van deze richtlijn, worden we overspoeld met talrijke hulpkreten van liefhebbers die hun oldtimer, die eindelijk gerestaureerd is, wensen in te schrijven, maar hier niet in slagen. De DIV stuurt systematisch de aanvragen tot inschrijving terug indien er geen Belgisch of buitenlands inschrijvingsbewijs van de vorige eigenaar is bijgevoegd, voor zover dit voertuig ingeschreven was in een land van de Europese gemeenschap. Voor de voertuigen afkomstig uit het buitenland. U hebt bijvoorbeeld een voertuig aangekocht in Duitsland. Dan moet u bij de aanvraag tot inschrijving het inschrijvingsbewijs van Duitsland, namelijk de Kraftfahrzeugbrief bijvoegen. Dit is het inschrijvingsbewijs van de oude eigenaar. Indien u dit document niet bezit zal de aanvraag tot inschrijving geweigerd worden. U zal dan moeten zorgen voor een officieel attest afkomstig van de dienst die zich in het land van herkomst bezighoudt met de inschrijvingen. Dit attest herneemt de gegevens van het voertuig en van de oude eigenaar. Opgelet, het moet een officieel document zijn, met officiële stempels dus. De DIV zal geen copies aanvaarden. De BFOV meldt dat sommige landen zeer behulpzaam zijn om dergelijke attesten af te leveren, behalve Italië waar twee verschillende ministeries zich bezighouden met de inschrijvingen en waar het praktisch onmogelijk is om dergelijk attest te bekomen. Italië biedt trouwens premies van 500 EUR aan elke persoon die de papieren van zijn voertuig binnenbrengt. Dit is ook een van de redenen waarom de voertuigen er vrij goedkoop gekocht kunnen worden. Een gouden raad, laat ze staan. De DIV is verbonden aan EUCARIS voor de inschrijvingen van de volgende landen: Nederland, Groot-Brittannië en Luxemburg. Dit betekent dat ze de nummerplaten vermeld op de oude inschrijvingsbewijzen onmiddellijk kunnen natrekken, dus het is echt niet nodig om te proberen een andere nummerplaat erop te vermelden dan deze die aan het voertuig toegekend was. Indien u toch een dergelijk voertuig zonder documenten aankoopt in een Europees land, zal de douane een vignet 705 afleveren met de vermelding dat het om een ingevoerd voertuig gaat zonder documenten. Vanaf dat ogenblik stort u zich in een lang en lastig avontuur. Er zal een dossier samengesteld moeten worden waarover we het verder in deze tekst zullen hebben. Voor de voertuigen die ingeschreven waren in België. In het verleden was het voldoende om eventjes bij de politie voorbij te gaan om een attest van ongewilde onteigening van een inschrijvingsbewijs te bekomen en om dit attest toe te voegen aan het aanvraagformulier tot inschrijving van het voertuig. Maar dit is eveneens veranderd. Er werd een nieuwe procedure van kracht bij de politiediensten die dit attest niet zomaar mogen afleveren op basis van een eenvoudige verklaring. We hernemen hier de procedure die gevolgd moet worden om dergelijk attest van ongewilde onteigening van een inschrijvingsbewijs te bekomen. Algemene regels Een attest dat bewijst dat de houder van een inschrijvingsbewijs er niet meer in het bezit van is, mag enkel aan de houder van het inschrijvingsbewijs afgeleverd worden. Dergelijk attest mag enkel afgeleverd worden na een grondig fysiek nazicht van het voertuig. Door deze twee regels te lezen, begrijpt u dat het niet meer zo eenvoudig is als voorheen. Hoedanigheid van de aangever Wetgeving : Krachtens artikel 32 van het K.B. 20.07.2001, moet de houder van het inschrijvingsbewijs zelf het verlies, de diefstal of enige andere vorm van afstand aangeven. Deze hoedanigheid moet vastgesteld worden voor de aflevering van dergelijk attest. Uitzonderingen : Weinig uitzonderingen zijn voorzien. Ze betreffen voornamelijk de fysieke of geestelijke ongeschiktheid om dergelijke verklaring af te leggen, of het overlijden van de houder. De aangifte kan ook gebeuren door de wettelijke gemachtigde van het bedrijf of de instantie die het inschrijvingsbewijs bezit. In voorkomend geval wordt een medisch attest met de ongeschiktheid of een overlijdensakte vereist voor de aflevering van het attest. Ook de hoedanigheid van de wettelijke gemachtigde van een bedrijf of instantie zal systematisch nagegaan worden. Het attest zal de hoedanigheid van de persoon vermelden die een attest vraagt, namelijk: -In eigen naam -In zijn/haar hoedanigheid van erfgenaam van de houder van het inschrijvingsbewijs -In zijn/haar hoedanigheid van vertegenwoordiger van de om medische redenen verhinderde houder van het inschrijvingsbewijs -In zijn/haar hoedanigheid van de wettelijke gemachtigde van het bedrijf of de instantie die houder van het inschrijvingsbewijs is Maar dit is niet alles : alvorens dergelijk attest van ongewilde onteigening van het inschrijvingsbewijs af te leveren dient het voertuig fysiek gecontroleerd worden. Het nazicht is gericht op de overeenstemming van de gegevens van de DIV met de gegevens van het voertuig, alsmede op de algemene staat van het voertuig.
De politiediensten hebben de opdracht gekregen om de volgende zaken te controleren: Het chassisnummer, de nummerplaat; de persoon die het attest aanvraagt, de authenticiteit van de voorgelegde documenten, het motornummer en indien nodig nazicht via de DIV, de invoerders of de gespecialiseerde dienst bij de federale politie. Ga uw aanvraag indienen bij de lokale politie waar uw voertuig zich bevindt. Begeef u niet naar Aarlen als het voertuig gestald is te Oostende. Het attest Welke vermeldingen moeten op het attest voorkomen? Niettegenstaande de politiediensten geïnformatiseerd zijn en hetzelfde document gebruiken hernemen we toch de verplichte vermeldingen die moeten voorkomen op het attest: - Het inschrijvingsnummer van de huidige of vorige eigenaar -Het veiligheidsnummer van het inschrijvingsbewijs (enkel voor de inschrijvingsbewijzen afgeleverd vanaf 17.06.2002 = groot nummer van 9 (negen) cijfers, dat gedrukt wordt op het inschrijvingsbewijs. -Soort voertuig -Chassisnummer zoals geslagen op het chassis en niet het nummer dat voorkomt op een of ander identificatieplaatje -Merk, type en model van voertuig -De kleur -De datum van eerste ingebruikname -Datum van verkoop of afstand aan een derde en de identiteit van deze laatste. -De referentie van het aanvankelijk proces-verbaal ingevolge de verklaring van het verlies, de diefstal of de vernietiging van het inschrijvingsbewijs (verplicht dus om een proces-verbaal te laten opstellen) Wat de staat van het voertuig betreft, is het van belang te vermelden of het voertuig beschadigd is door te melden welke soort schade en of het voertuig rijdt of niet (vb. het voertuig bevindt zich op een aanhangwagen en is geaccidenteerd) Aantal exemplaren en bestemmelingen De attesten worden in drie exemplaren opgesteld en zijn bestemd voor: een exemplaar voor de aanvrager, een exemplaar voor de politiedienst en een exemplaar dat onmiddellijk per fax aan de DIVC zal overgemaakt worden door de politiedienst die het attest opstelde. Zo kan de DIV onmiddellijk deze gegevens invoeren in het systeembeheer om fraude aan het loket met vervalste attesten te vermijden. Diversen Wat indien mijn voertuig gestolen wordt met de documenten? Onmiddellijk aangifte doen bij de politie. Indien de feiten zich voordoen in het buitenland, dient u zich te begeven naar de plaatselijke politie en nadien bij een Belgische politiedienst. Geen enkel attest zal op dat ogenblik afgeleverd worden. De nummerplaat zal onmiddellijk geseind worden en geschrapt worden door de DIV. Wat indien men mijn voertuig teruggevonden heeft maar zonder de documenten? Zelfde procedure als hoger beschreven. Wat indien mijn documenten per ongeluk in de wasmachine terecht gekomen zijn en onbruikbaar zijn? Zelfde procedure als hoger beschreven. Eens u in het bezit bent van het attest van ongewilde onteigening van het inschrijvingsbewijs, kan u zich begeven naar de technische keuring met het oog op de inschrijving van de oldtimer. Wat doen indien ik de oude eigenaar niet kan vinden? Maar al te vaak probeert men te vlug te zeggen dat men de oude eigenaar niet terugvinden kan. Controleer eerst eens goed uw voertuig en de bekomen documenten. Soms is er melding gemaakt van de nummerplaat of de naam van de eigenaar in het onderhoudsboekje, of is er een fiscaal vignet waarop de nummerplaat hernomen werd. Met de nummerplaat is het mogelijk om de oude eigenaar terug te vinden. Indien het voertuig ingeschreven was in België en na 1992, kan de DIV de laatste nummerplaat terugvinden die aan het voertuig toegekend was (maar de DIV mag deze informatie niet bezorgen aan particulieren! De aanvraag moet gebeuren via de politiediensten) en met deze informatie kan de politie haar onderzoek verder zetten om het attest af te leveren, rekening houdende met de vooropgestelde nieuwe procedure. Maar wat indien het voertuig sinds 1991 niet meer is ingeschreven geweest? Dan pas beginnen de problemen. De DIV kan soms informatie terugvinden tot 1953 met de naam van één van de eigenaars. Bijvoorbeeld, u bezit het aankoopfactuur uit 1977, u bezit de naam van de verkoper de heer of mevrouw X. Sinds 1977 werd het voertuig niet meer ingeschreven maar de laatste eigenaar was de heer of mevrouw X. De DIV zal de toenmalige nummerplaat kunnen terugvinden die aan het voertuig was toegekend en dan kan de politie haar werk verder zetten zoals hierboven besproken werd. Wat moeten we doen als we geen documenten van de oude eigenaar bezitten? De BFOV wenst u nu al alle succes toe. We hernemen hier de procedure die u dient te volgen indien u geen documenten meer bezit of indien u geen attest van ongewilde onteigening van het inschrijvingsbewijs kan bekomen bij de lokale politie, zoals dit vaak het geval zal zijn indien de laatste nummerplaat niet te achterhalen is of bij een ingevoerd voertuig. U dient zich te begeven naar een kantoor van de douane en u vraagt een procedure tot regelmatige ingebruikname van het voertuig aan de hand van de aankoopfactuur, dat een maximum aan gegevens van het voertuig moet bevatten, zoals het merk, het type, het bouwjaar, datum van eerste ingebruikname, cilinderinhoud, naam van de oude eigenaar, enzovoort. Nadien dient u, vooraleer u het voertuig aanbiedt aan de technische keuring, een dossier samen te stellen dat u dient ter richten aan: Nederlandstalig DIV, ter attentie van de heer Schoolmeesters, City Atrium Vooruitgangstraat 56 1210 Brussel Franstalig Direction Circulation Routière, à l'attention de Mr Olivier, City Atrium rue du Progrès 56 1210 Bruxelles (ook voor de motorfietsen, maar deze dienen niet naar de keuring te gaan) Het is aan te raden dit aangetekend op te sturen. Het dossier dient te omvatten : -De aanvraag tot inschrijving met vermelding van het merk, type en chassisnummer van het voertuig -Een kopie van de aankoopfactuur -Een begeleidend schrijven dat de historiek herneemt van het voertuig, namelijk de afkomst ervan en in welke omstandigheden de documenten verloren gegaan zijn, enz... -(aan te bevelen) copies van boeken en teksten die dit bepaald merk en type behandelen of bespreken en waaruit de productieperiode bepaald kan worden, dit om problemen te vermijden betreffende het bouwjaar -eventueel enkele internetadressen vermelden waarop dit voertuig te zien is of besproken wordt. -Foto's van het voertuig. De dienst voertuigen zal u dan, na controle ven het dossier en indien ze besluiten dat alles in orde is, een toelating versturen om het voertuig aan te bieden aan de technische keuring. Nadien is het dezelfde procedure om het voertuig in te schrijven. Vergeet niet dat de DIV een administratie is en verwacht niet dat u een antwoord zal bekomen de dag nadien. Het kan soms verschillende dagen en weken duren alvorens u een antwoord bekomt. Conclusie: U moet niet wanhopen, maar we raden u toch aan om de voertuigen zonder papieren te laten voor wat ze zijn (en vooral deze ingevoerd uit Italië). De BFOV
Tot zover de gegevens die het BFOV ter beschikking stelt via het internet. Toegegeven; 't is allemaal niet echt hoopgevend en als je geen doorbijter bent zou je al snel de pijp aan Maarten geven en het plan laten varen om een oldtimer of klassieker zonder papieren te proberen legaliseren. Waar hebben we die laatste zin –zij het over een ander onderwerp- al meer gehoord…?? Bij motornet geven we echter niet snel de moed op. We testten aan de hand van twee concrete gevallen de praktijk uit. Van de ene motor hadden we enkel het inschrijvingsbewijs in handen terwijl van een ander motor alleen het gelijkvormigheidattest kon voorgelegd worden. In beide gevallen ging het om een Yamaha RD tweetakt die begin de jaren '70 voor het eerst in België op de baan werd gebracht. Met enkel het chassisnummer en het bouwjaar van de motor waarvan alleen het gelijkvormigheidattest de tand des tijd had overleefd gingen we naar ons plaatselijk politiekantoor. We werden er vriendelijk en begripvol ontvangen. Meer zelfs, de agent die ons verder hielp zocht afgaande op het chassisnummer meteen één en ander op in zijn computer en toen daar niets te vinden bleek pleegde hij een telefoontje naar een collega. Die wist amper een minuut later te melden dat ook hij over geen nadere gegevens beschikte die konden leiden tot de afgifte van de nodige documenten die het verloren inschrijvingsbewijs konden vervangen. Maar geen nood, waar een wil is is een weg. Na alle beschikbare gegevens -zowel die van mijn persoon als die van de motor- genoteerd te hebben maakte de agent die gegevens over aan zijn collega's in Brussel. Die speelden op hun beurt de informatie door aan de beambten van het DIV. Die gingen dan –met de hand!- op zoek naar gegevens die tot het lokaliseren van de laatste persoon die de motor ooit ingeschreven had konden leiden. Volgens de agent kon dat wel eventjes duren maar hij beloofde van zodra er nieuws was ons iets te laten weten. Opgemerkt dient te worden dat de brave man helemaal geen weet had dat we op die manier uittestten hoe de gang van zaken was in een dergelijke procedure. Van een charmeoffensief van de politie kon dus absoluut geen sprake zijn… Twee weken later zagen we een politiewagen voor de redactie stoppen. De bestuurder ervan wandelde recht naar onze voordeur en automatisch ging onze hartslag meteen gevoelig omhoog. Toch niet weeral een overtreding zeker? We hadden er nog maar net eentje in de bus gehad?! Gelukkig bleek al die opwinding voor niets nodig. De politieman kwam ons enkel een brief overhandigen waarin ons gemeld werd dat over de motorfiets met dat chassisnummer op het DIV niets gevonden was. Met andere woorden: voor de betreffende motor kon alle hoop worden opgegeven om die ooit nog op een wettelijke manier in België in het verkeer te brengen. Héél jammer natuurlijk maar wel de realiteit… Ondertussen hadden we natuurlijk niet stilgezeten en testcase twee aangepakt. De man die de motor te koop had waarvan enkel nog het inschrijvingsbewijs voorhanden was vroegen we met de plaatselijke politiebeambte contact op te nemen om een bewijs van verlies van het gelijkvormigheid attest te verkrijgen. Dat ging zonder problemen; de agent kwam de motor bekijken, overtuigde zich dat het framenummer gelijk was aan dat van het inschrijvingsbewijs en leverde daarna het gevraagde document af. Toen dat eenmaal geregeld was namen we contact op met de importeur die ons verzekerde dat aan de hand van het bewijs van verlies een nieuw gelijkvormigheidattest kon afgeleverd worden. De normale gang van zaken is dat je daarvoor naar je dealer stapt die dat voor jou -samen met de importeur- in orde brengt. Tenminste als aan de hand van de beschikbare gegevens blijkt dat de betreffende motor inderdaad in België door hen is ingevoerd. De kostprijs voor het afleveren van dat gelijkvormigheidsattest bedroeg xxx euro, een schijntje naar hedendaagse begrippen. Afgaande op onze ervaringen kunnen we jullie -indien het de bedoeling is de motor op de baan te brengen- enkel de raad geven eerst en vooral na te gaan of je alle betreffende paparassen in orde krijgt vooraleer je tot de koop overgaat. Haast en spoed is in dit specifieke geval zeker nooit goed, ook al beweert de verkoper het tegendeel en staan er bij wijze van spreken rijen gegadigden te dringen om de koop te sluiten. Ben je de eigenaar van een motorfiets waarvan na onderzoek blijkt dat die nooit meer van de nodige papieren kan worden voorzien dan heeft die motor wel degelijk nog een toekomst. Kan je de hand leggen op een ander frame met de benodigde papieren dan kan je de motor daarrond terug opbouwen en is er geen vuiltje aan de lucht zolang dat frame identiek is aan het oorspronkelijke. Om in een musea te staan heeft een motorfiets bovendien geen papieren nodig en om ermee deel te nemen aan demonstratieritten of races op een gesloten omloop al evenmin. Natuurlijk is zo'n motor ook een bron van onderdelen die in sommige gevallen een leuke duit waard blijken te zijn. De ene zijn dood is de andere zijn dood; ook in de motorfietswereld!